Strona główna/Dla Rodziców/Zasady wydawania duplikatów

Zasady wydawania duplikatów

PROCEDURY OPŁAT ZA WYDAWANIE

duplikatów świadectw, dyplomów i legitymacji szkolnych

Podstawa prawna:

 - Ustawa z dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016  r.    poz. 1943, 1954, 1985, 2169, z 2017 r. poz. 60, 949, 1292).

-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia  18  stycznia  2017  r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 170)

-  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1827, z 2017 r. poz. 624, 1273, 1529, 1543, 1566, 2361, 2486, z 2018 r. poz. 107).

 - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138).

 Postanowienia ogólne

1. Duplikaty świadectw    szkolnych,    dyplomów,    legitymacji    szkolnych, są wydawane na pisemny wniosek zainteresowanego skierowany do dyrektora szkoły (załącznik Nr 1).

2. Duplikaty świadectw szkolnych, dyplomów i legitymacji szkolnych wydawane są odpłatnie.

3. Duplikaty mają moc oryginału i mogą być wystawiane

Świadectwa, dyplomy szklone
1. W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa, dyplomu szkolnego w celu uzyskania jego duplikatu lub odpisu należy:

  • złożyć w sekretariacie szkoły (przesłać listem na adres szkoły) pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu z określeniem:
  • danych wnioskodawcy - nazwisko pod jakim uczył się, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres do korespondencji i numer telefonu,
  • rodzaju dokumentu,
  • roku ukończenia szkoły,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie  danych  osobowych  zgodnie  z  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  • wnieść opłatę „za wydanie duplikatu” na rachunek bankowy (załącznik nr 2).

2. Duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa, dyplomu. Na pierwszej stronie u góry umieszcza się wyraz „Duplikat”.

3.Odbiór dokumentu następuje w sekretariacie szkoły w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku - osobiście lub przez osobę upoważnioną na piśmie przez wnioskodawcę.

Legitymacje szkolne

1. W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej, w celu uzyskania duplikatu należy:

  • złożyć w sekretariacie szkoły pisemny wniosek do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu (załącznik nr 1),
  • dostarczyć zdjęcie    (format    30    x    42    mm)    opisane    danymi    ucznia (imię i nazwisko, adres zameldowania),
  • wnieść opłatę „za wydanie duplikatu” na rachunek bankowy (załącznik nr 2).

2. Odbiór duplikatu następuje w sekretariacie szkoły w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia

3. Duplikaty legitymacji szkolnej wystawia się z fotografią.

Poświadczenie kopii z oryginałem.

1. Dyrektor szkoły poświadcza zgodność kopii z oryginałem świadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego, gdy jest to niezbędne dla złożenia kopii w aktach tej szkoły. Na każdej stronie kopii należy umieścić: adnotację

„Stwierdzam za zgodność danych z oryginałem”, datę i pieczęć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby.

2. Dyrektor szkoły poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii świadectwa ukończenia szkoły w ostatnim roku nauki również wtedy, gdy jest to niezbędne dla celów Na każdej stronie kopii umieszcza się: adnotację

„Stwierdzam zgodność danych z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć dyrektora szkoły.

3.Odbiór osobisty lub przez osobę upoważnioną na piśmie przez wnioskodawcę w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2021-04-30 OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATÓW ŚWIADECTW.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATÓW ŚWIADECTW.pdf 522.42KB zobacz
pdf 2021-04-30 zał.1 podanie duplikat.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
zał.1 podanie duplikat.pdf 571.15KB zobacz
do góry